Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania
Tresc
Przedszkole działa na podstawie: Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2020, poz. 1327) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy; Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378); Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60). Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, zawierający cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.
Przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.00 w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców.
Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne zgodnie z bieżącą uchwałą Rady m.st. Warszawy. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy.
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa